ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020153
PERCODE 6 หลัก620330
กระทรวง 10 หลัก1064620330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55911110
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620330
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Anubansawankaloke(Kungvareewittaya)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลย่านยาว
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2814519
Longitude
99.8496963
ระยะทาง

4 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สุวิทยา พรมอ่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นาย เสนาะ คงมี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นางสาว อัจฉราพร นิลรัตน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

นางสาว สุนันทา หล้ากาศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาง สำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นาง พัชรินทร์ พรมอ่อน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

นางสาว ปุณญาดา พร้อมวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นางสาว บัณฑิตา ศรีสุขา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นางสาว นที บริบูรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นางสาว ทิพวรรณ ร่มขาว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นางสาว ณัฐพร แสนนรินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นางสาว กัลยวรรธน์ โตนดดง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นางสาว กรรณิการ์ กางด้วง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นางสาว พิมพ์ชนก แดนดิน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นางสาว ธัญญลักษณ์ ปัทมคัมน์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

 • -
user-avatar

นาย ธนภัทร ภูศรีเทศ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน