ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020143
PERCODE 6 หลัก620322
กระทรวง 10 หลัก1064620322
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์803595954
อีเมล์แอดเดรสnikon06@hotmail.con
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองแห้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhonghang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองบางขลัง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2144087
Longitude
99.7323935
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. กรนิกา คุ้มสา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

  • -
user-avatar

ว่าที่ร.ต.หญิง จริยา นันทโชติ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นาย นิกร อินปฐม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

  • -
user-avatar

น.ส. สุภารัตน์ ทับทิมหิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นาง ขวัญณภัทร ถึงอัมพร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน