ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านขอนซุง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020142
PERCODE 6 หลัก620321
กระทรวง 10 หลัก1064620321
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-942717
อีเมล์แอดเดรสkhonchung@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขอนซุง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhonchung
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองบางขลัง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.22678578
Longitude
99.70574407
ระยะทาง

22 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. จิดาภา ศุภชญานันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. ปัทมาภรณ์ มีเทียม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. นันทิชา เกิดนุช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย นิรันดร จันทร์สวัสดิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. ศศิวิมล ขัดใจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นาง สิริลักษณ์ รสลือชา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. วันดี มีมาก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาง สมถวิล สอนแจ่ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

น.ส. ชนัฏฐา ดีอ่วม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย อนุชิต ดวงเกิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาย วิจิตร สอนแจ่ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. สุรวลี อาจกล้า

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นาง กัลย์สุดา หายโศก

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน