ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020140
PERCODE 6 หลัก620311
กระทรวง 10 หลัก1064620311
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-690093
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่โพธิ์งาม
ชื่อ (อังกฤษ)banmaiphongam
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.35591667
Longitude
99.71801333
ระยะทาง

23.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. นรินทร์ อินทะนัก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

น.ส. สายธาร นุ่มน้อย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. อรญา คำสอน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ศิริวิมล หล้าหนูเหม่า

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. เพิ่มพูล วิชาช่าง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาง พัชรินทร์ ชุมภูงาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาย สิทธิราช ปิติเตชะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน