ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020140
PERCODE 6 หลัก620311
กระทรวง 10 หลัก1064620311
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-690093
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่โพธิ์งาม
ชื่อ (อังกฤษ)banmaiphongam
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.35591667
Longitude
99.71801333
ระยะทาง

23.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. นรินทร์ อินทะนัก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
น.ส. สายธาร นุ่มน้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. อรญา คำสอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
น.ส. ศิริวิมล หล้าหนูเหม่า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. เพิ่มพูล วิชาช่าง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง พัชรินทร์ ชุมภูงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย สิทธิราช ปิติเตชะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน