ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดปากน้ำ

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020134
PERCODE 6 หลัก620341
กระทรวง 10 หลัก1064620341
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55687116
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620341
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดปากน้ำ
ชื่อ (อังกฤษ)watpaknum
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลปากน้ำ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2193387
Longitude
99.8900474
ระยะทาง

17.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ศุภชัย หลินเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

  • -
user-avatar

นางสาว นราภรณ์ สุดสนอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

  • -
user-avatar

นาย สุเมศร์ จันทร์ภู่

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นางสาว สมใจ เรือนเพ็ชร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

นาง วิภาวรรณ สร้อยครบุรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นาง วันทิตา รจนา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

  • -
user-avatar

นางสาว วณิชยา เผ่าพงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นางสาว ลัญฉมาศ สอนโต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

นาง รจนา ยานะกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นาง มนัสนันท์ เบาบาง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

  • -
user-avatar

นาง มณีวรรณ คำเมือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

นาย พชร สุขแดง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

นาย ปิยะพงศ์ ปาลี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นางสาว ปาริชาติ ยี่โถ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

  • -
user-avatar

นาง นุชชดา ทำความชอบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน