ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่าเลา

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020133
PERCODE 6 หลัก620343
กระทรวง 10 หลัก1064620343
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanpaloa@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620343
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเลา
ชื่อ (อังกฤษ)Banpalao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลปากน้ำ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64170

พิกัด


Latitude
17.2648017
Longitude
99.91294731
ระยะทาง

12.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. พรพรรณ ภู่เจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. กันยารัตน์ เมธาวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย คฑาวุฒิ เทพสืบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาง สมบัติ ช่วยเพ็ญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. อภิฤดี นวลหงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นาง สมพร มงคลพร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

น.ส. สุดารัตน์ ดลจิตต์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. นภากรณ์ จันโททัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. ณัฐกานต์ พยัคศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาง สมหวัง สุขทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. ชุติมา จัดการ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง เวณิกา เทพสืบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาย สมเกียรติ คำเผือก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. วชิรา แก้วเนตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (วท.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นาง ศรีนวล จันไทย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน