ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020130
PERCODE 6 หลัก620304
กระทรวง 10 หลัก1064620304
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620304
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลในเมือง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.34240984
Longitude
99.86302909
ระยะทาง

5.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. วรรณภา เมธาธนนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. จินต์ศุจี ประธานธีรกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar

นาย นพฤทธิ์ ยิ้มนรินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

น.ส. วรันท์อลิน ธงชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. นวจิรา หอมหวล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาย ธีรวัฒน์ ทักษิณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. ปัญจรี บัวกล้า

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

 • -
user-avatar

น.ส. ณัฐชยา กุลทนาวงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นาง ทัศนีย์ เอี่ยมแจง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

น.ส. สุพัตรา แก้วสุขเรือง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน