ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020118
PERCODE 6 หลัก620309
กระทรวง 10 หลัก1064620309
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-019378
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620309
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไผ่ตะล่อม
ชื่อ (อังกฤษ)banpaitalom
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองยาง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.41637
Longitude
99.913932
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. สุชาดา ลอบุญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

น.ส. สาลินี ลาโภ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน