ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดคลองกระจง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020115
PERCODE 6 หลัก620327
กระทรวง 10 หลัก1064620327
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856045855
อีเมล์แอดเดรสklongkrajong@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคลองกระจง
ชื่อ (อังกฤษ)klongkrajong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2445932
Longitude
99.8539814
ระยะทาง

9 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย มานพ หลงแย้ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
น.ส. กฤณภัทร พลวิชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย พลากร ชลชาญกิจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาง ปวีณา ขันมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย ปฐมพงษ์ เอี่ยมสอาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย กฤษณะ เกตุบาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง ประภาพรรณ ทองเลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง พรพิมล ละอองเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน