ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดคลองกระจง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020115
PERCODE 6 หลัก620327
กระทรวง 10 หลัก1064620327
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856045855
อีเมล์แอดเดรสklongkrajong@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคลองกระจง
ชื่อ (อังกฤษ)klongkrajong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2445932
Longitude
99.8539814
ระยะทาง

9 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย มานพ หลงแย้ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

 • -
user-avatar

นาง พรพิมล ละอองเดช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

น.ส. กฤณภัทร พลวิชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาย พลากร ชลชาญกิจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาง ปวีณา ขันมณี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย ปฐมพงษ์ เอี่ยมสอาด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นาย กฤษณะ เกตุบาง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาง ประภาพรรณ ทองเลิศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน