ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020112
PERCODE 6 หลัก620254
กระทรวง 10 หลัก1064620254
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5568-1531
อีเมล์แอดเดรสkit5614@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลศรีสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBAN SISAMRONG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสามเรือน
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.18012596
Longitude
99.8632442
ระยะทาง

18 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. อำไพ นงค์เยาว์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : (ปร.ด.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

น.ส. จุฑารัตน์ พูลนิ่ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาย อนุวัฒน์ ปาพรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. ลลิตา มีแสง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. สุรินทร์ อ่อนกล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาย ชิตพงษ์ ภูทวี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง รัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. ศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. เสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาย วิศรุต มีศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. นาตยา บุญสม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar

น.ส. เมษา อินต๊ะอินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาง พิเชษฐ์ อยู่เมือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

นาย อิทธิวัฒน์ จิตรหาญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาง ศลิษา กำจัดภัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาย รัตนพล ต่วนเอี่ยม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง จงลักษณ์ จิตดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง กฤตาภรณ์ คชาธาร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง สุปราณี เสือคล้าย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. ศรีศุภางค์ ศรีสุโข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาง ผ่องอำไพ ปิ่นสกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

น.ส. อักษรสิริ พุทธอินทรา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. จุฑารัตน์ ทรัพย์สุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. อังคณา เอี่ยมบุญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. จินตรัตน์ พัตจร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ฐิตินาท ทองเจริญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

น.ส. ปิยรส ตรงต่อกิจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง นันทวรรณ จันทร์ส่ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

น.ส. วรลัคน์ ศรีอุบลมาศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

น.ส. อัญชลี กาฝาก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาย จักรพันธุ์ ขันมณี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. ปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. ชลิตา ศรีสอาด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. สุจิตรา สวนปลิก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

นาง กุลฌลา ยันต์วิเศษ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาย สันทัด บุญทวี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาย วิทยา ขำเกิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. สุจินดา เทียนศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง มณี เผือกใต้

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

น.ส. ยุพิน คำพวง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นาย สมหมาย สร้อยบวบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาย เสาวภาค เหล็กแจ้ง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

น.ส. ธันย์ชนก แสงลำภู

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน