ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองแหน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020109
PERCODE 6 หลัก620281
กระทรวง 10 หลัก1064620281
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620281
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแหน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnae School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัดเกาะ
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.18552153
Longitude
99.85242932
ระยะทาง

16 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง รัชฎาพร สีแก้วเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
น.ส. ศิริรัตน์ มีเหลือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. วนิดา สอนเฒ่า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน