ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังทอง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020100
PERCODE 6 หลัก620276
กระทรวง 10 หลัก1064620276
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55941602
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620276
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังทอง
ชื่อ (อังกฤษ)banwangtong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวังทอง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1479242
Longitude
99.82314
ระยะทาง

25 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง นิสากร เด่นเฉลิมชัยกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. ดารณี ละออง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย ถิรวัฒน์ ทับผา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาย ปัณณธร ทับกุล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน