ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020094
PERCODE 6 หลัก620285
กระทรวง 10 หลัก1064620285
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์831129567
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620285
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนจันทร์
ชื่อ (อังกฤษ)bandonjan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านไร่
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1698239
Longitude
99.7709387
ระยะทาง

32 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ชัยพร จันทร์ตะลิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นาง สิริภัทร์ การกิตติ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาง ตุลา สุขสัมพันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาง สนุน มูลกำเนิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. จรัสศรี พุ่มไม้

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาย พิษณุ ขำเกิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาง อำนวย ดีสังข์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

น.ส. สุกัญญา พรมนวม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. นิตยา ละออง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาย ประดิษฐ์ เกิดมี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. สุภาวดี พ้นเวร

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. กนกกานต์ ชัยวิสุทธิ์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน