ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020088
PERCODE 6 หลัก620299
กระทรวง 10 หลัก1064620299
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์805158988
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620299
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Banwongsomboon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาขุนไกร
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.12455709
Longitude
99.60663056
ระยะทาง

42 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. เบญจวรรณ กันเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. ญาณิกา กุลกิจจาภรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาง มัทนา สุขเทศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
น.ส. บุญนำ แก้ววิเชียร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน