ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านนาขุนไกร

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020086
PERCODE 6 หลัก620297
กระทรวง 10 หลัก1064620297
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์896585681
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620297
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาขุนไกร
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAKHUNKRAI
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาขุนไกร
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.12859924
Longitude
99.66904306
ระยะทาง

34.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. วาสนา ทองจันทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

  • -
user-avatar

น.ส. รัตนาภรณ์ แสนใจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นาย สาธิต จันสิงขรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน