ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านโซกเปือย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020084
PERCODE 6 หลัก620295
กระทรวง 10 หลัก1064620295
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-910097
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโซกเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)Bansoakpuay
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาขุนไกร
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.2286176
Longitude
99.5131022
ระยะทาง

51 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ธัญสินี สุวรรณรัตน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นาย ธีรศักดิ์ แซมภูเขียว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

น.ส. นันทิภาคย์ สิทธิพงศธร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน