ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดศรีสังวร

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020078
PERCODE 6 หลัก620269
กระทรวง 10 หลัก1064620269
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรสwatsrisangwornschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดศรีสังวร
ชื่อ (อังกฤษ)WAT SRISANGWORN
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.06981886
Longitude
99.83988433
ระยะทาง

32 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ภาณุวัฒน์ คะนิกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นางสาว สุมลวรรณ แสงพันธ์ุ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นางสาว รุ่งอรุณ วรพฤติสกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นางสาว มณฑา ม่วงสวน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นางสาว วัลลิภา สิทธิพัฒนา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

 • -
user-avatar

นางสาว บุษรังสี สิงห์ประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นางสาว ธัญญารัตน์ สังข์ท้วม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2603

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน