ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองยาว

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020071
PERCODE 6 หลัก620265
กระทรวง 10 หลัก1064620265
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620265
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyao
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1108197
Longitude
99.8439896
ระยะทาง

27.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ศิริรัตน์ ม่วงคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

  • -
user-avatar

น.ส. พาณี พรมชาติ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

  • -
user-avatar

นาง วราภรณ์ พรหมมาศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

นาง เรืองรอง กุลวิริยวัฒน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน