ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020067
PERCODE 6 หลัก620216
กระทรวง 10 หลัก1064620216
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์087-1994714
อีเมล์แอดเดรสhadsieowittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หาดเสี้ยววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Hadseiowittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5158075
Longitude
99.7707843
ระยะทาง

30 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. พิสมัย เกิดผล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาย เสฏฐวุฒิ รอดอินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

น.ส. กรรณิกา ทับครุธ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. ชุติมา เวฬุมาศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาง กมลลักษณ์ พันบาง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

น.ส. นัฏฐิภา บุญสุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นาง อารีวรรณ ดากล่อม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. นิลาวรรณ สายทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. จินตหรา คำภาพักตร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาย จิรศักดิ์ ทองเวียง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาย เมธา พุ่มอ่ำ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. สิรีธร หมื่นหาญ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน