ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านสารจิตร

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020059
PERCODE 6 หลัก620246
กระทรวง 10 หลัก1064620246
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55675098
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสารจิตร
ชื่อ (อังกฤษ)Bansarajit
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.4339123
Longitude
99.726328
ระยะทาง

22.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย จักกิต อุทรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. สาวิตรี อิ่มเพ็ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาย สิทธิพันธ์ ทวีรัตนพันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. อนุสรา พันธุ์เดช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นาย ชาติชาย วงศ์วิเชียร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาย ภัทรพงษ์ เขตบรรพต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar

น.ส. ธิดารัตน์ คำเวียง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. วิลัยรัตน์ เกิดผล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (ศม.(เศรษฐ))


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

น.ส. พรรณนิภา พรมอินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง รุ่งนิศา ปัญญา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นาง วิภาวรรณ อภัยศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาย ชวลิต ปัญญา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. กนกกาญจน์ กลัดทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. รุ่งนภา ช่างต่อ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. รัตนาภรณ์ มีสุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. พิมลวรรณ วิใจลอม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นาย รัตนชัย อินเรือน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน