ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านท่าชัย

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020051
PERCODE 6 หลัก620214
กระทรวง 10 หลัก1064620214
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55679201
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Banthachai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.40345788
Longitude
99.80551656
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย คนึง ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

 • -
user-avatar

นาง ภัสสร ปัญญาไว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. รุ่งทิวา แสงทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

น.ส. นาฏยา ภู่ทรัพย์สิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. ภัชภรณ์ ทะวัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. พัชรี หาญกาย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. กุณฑิกา สุธีรภิญโญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. ทิพย์อาภา รุ่งเรือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย สุรชัย สมหาญวงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน