ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยโป้

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020044
PERCODE 6 หลัก620188
กระทรวง 10 หลัก1064620188
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55911921
อีเมล์แอดเดรสbenjarattubwaew@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยโป้
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAYPHO
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.72608003
Longitude
99.72278183
ระยะทาง

61 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

น.ส. วันวิสาข์ ทองกก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. ชญาน์นันท์ ทิมทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาย วิทชัย เขื่อนเพ็ชร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

 • -
user-avatar

ว่าที่ร.ต. เบญจรัตน์ ทับแว่ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. อรพรรณ สาระมนต์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาง นิภาภรณ์ กิ่มเกลี้ยง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง รักษ์ตะวัน อุดมวัฒนกูล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นาง วัชรินทร์ ศรีดามา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. จุฑามาศ พลเหิม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. ชานัสมา พงษ์วิทยานุสรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาง สุรางค์รัตน์ เต็งโรจน์นภาพร

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. สุพัตรา ปัญโญอ้าย

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาย ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาโท (วท.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน