ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยโป้

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020044
PERCODE 6 หลัก620188
กระทรวง 10 หลัก1064620188
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55911921
อีเมล์แอดเดรสbenjarattubwaew@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยโป้
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAYPHO
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.72608003
Longitude
99.72278183
ระยะทาง

61 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง ชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
น.ส. วันวิสาข์ ทองกก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. ชญาน์นันท์ ทิมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาย วิทชัย เขื่อนเพ็ชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
ว่าที่ร.ต. เบญจรัตน์ ทับแว่ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. อรพรรณ สาระมนต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาง นิภาภรณ์ กิ่มเกลี้ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง รักษ์ตะวัน อุดมวัฒนกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง วัชรินทร์ ศรีดามา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
น.ส. จุฑามาศ พลเหิม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
น.ส. ชานัสมา พงษ์วิทยานุสรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. สุพัตรา ปัญโญอ้าย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาง สุรางค์รัตน์ เต็งโรจน์นภาพร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน