ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่เทิน

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020042
PERCODE 6 หลัก620186
กระทรวง 10 หลัก1064620186
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690068
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่เทิน
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaeturn
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.756227
Longitude
99.7809365
ระยะทาง

67 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย อนันต์ แก้วเปี้ย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นาย จำลอง สีแดง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. วีริยา ปู่พันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

 • -
user-avatar

นาย ทวี อินทร์ต๊ะวิชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. เปมิกา สิงห์สถิตย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นาง รณิวัลย์ คำโท้

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. รุ่งทิพย์ แก้วกุฬา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. นฤมล คาถา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. นิภาวรรณ ทองปาน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. สุจิตรา ประทีปนิรมิต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

นาย นันทปรีชา พรมพิทักษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาย จักรพงษ์ ชูเนียม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นาย พิรุฬห์วัฒน์ จันต๊ะนาเขต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. ขวัญหล้า น้อยนวล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. นวลกมล เพ็ชรน่วม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน