ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020039
PERCODE 6 หลัก620192
กระทรวง 10 หลัก1064620192
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55910215
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งตีนตั่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPONGTEENTUNG
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.71146
Longitude
99.573415
ระยะทาง

72.6 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ภัทรธานนท์ กาทองทุ่ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

น.ส. นุชจรี ตาเปี้ย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

นาย ปิยวัฒน์ สีดาหัวดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

น.ส. มาริษา มีเรือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน