ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020029
PERCODE 6 หลัก620226
กระทรวง 10 หลัก1064620226
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690059
อีเมล์แอดเดรสthaphoschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)banthapho
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.56939151
Longitude
99.72554974
ระยะทาง

38.8 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สำราญ จงอยู่เย็น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

น.ส. โสรยา กาเผือก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาย บุญส่ง ผาด่าน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (พธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นาย จิรายุทธ อยู่แย้ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาง อุทิศ ปาโม้

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นาง ละม้าย กะหมาย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาย วิเชียร กะหมาย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. รัศมี แซ่เฮ้อ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. พราหมณ์พร เมฆฉาย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. อัญชลีญา จันทร์งาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. สาธิยา วรวัฒน์สกุลชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

น.ส. ปพิชญา ทาวงศ์มา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. กันทิยา เมืองคำ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน