ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่สำ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020027
PERCODE 6 หลัก620224
กระทรวง 10 หลัก1064620224
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่สำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaesum
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5680133
Longitude
99.748584
ระยะทาง

36.1 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง วชิราภรณ์ ช่างนาวา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย พลากร อุตรชน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. ศศิธร สิงห์สถิตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน