ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่สำ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020027
PERCODE 6 หลัก620224
กระทรวง 10 หลัก1064620224
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่สำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaesum
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5680133
Longitude
99.748584
ระยะทาง

36.1 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง วชิราภรณ์ ช่างนาวา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

  • -
user-avatar

นาย พลากร อุตรชน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

น.ส. ศศิธร สิงห์สถิตย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน