ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดภูนก

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020014
PERCODE 6 หลัก620197
กระทรวง 10 หลัก1064620197
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0899575137
อีเมล์แอดเดรสwatpoonok53@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดภูนก
ชื่อ (อังกฤษ)WATP็UNOK
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.60150508
Longitude
99.79956865
ระยะทาง

43 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง เพ็ญ นรากรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

นาย สมชาย ทุนมาก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นาง เสาวคนธ์ หมื่นไชย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน