ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแก่ง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020010
PERCODE 6 หลัก620234
กระทรวง 10 หลัก1064620234
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-911511
อีเมล์แอดเดรสbankangschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAENG SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.43370126
Longitude
99.68893559
ระยะทาง

28 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วรทัศน์ เพชรไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นาง สุวารี หาญณรงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นางสาว สายบัว มณีรัตน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาย ศุภวัช โตวนิชย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาย ฤทธิรงค์ แดงหล้า

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นาย ภาณุพงศ์ อู่แสนขันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (พธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาย พงศ์ภัค ประสมวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นางสาว ธัญรัตน์ เพ็งเผดิม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย ทวีชัย ทองปาน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย ชานนท์ เหล่ากาวี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง อารีย์ หาญณรงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน