ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านลำโชค

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020006
PERCODE 6 หลัก620237
กระทรวง 10 หลัก1064620237
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0956438959
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำโชค
ชื่อ (อังกฤษ)Banlamchok School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.45111976
Longitude
99.59898491
ระยะทาง

41 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. กนกรัตน์ วงษ์ยะลา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

น.ส. สุภาวดี แผลงศร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

นาย วิเชียร มุ้งอย่าง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน