ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020002
PERCODE 6 หลัก620242
กระทรวง 10 หลัก1064620242
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055949822
อีเมล์แอดเดรสhuaykai_hk@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไคร้
ชื่อ (อังกฤษ)BAN HUAYKRAI SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลดงคู่
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5527426
Longitude
99.878795
ระยะทาง

43.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. ปรียาภรณ์ พุฒเนียม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

นาง พรทิพย์ อรัญสวรรค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาง วิมล อุปถัมภ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

น.ส. นารินทร์ เกิดผล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ณัฐพัชร์ บุญเกตุ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. ลีลาวดี รอดแล้ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย วิรัช ยานุกูล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (รป.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. พรนิภา ชูสุวรรณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. อวยพร จอมประเสริฐ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นาย รัชเวทย์ เกื้อกูล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นาย กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาง มาลัย สกุลงาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาง กนกวรรณ คงคาลัย

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. นราวดี ต๊ะแก้ว

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน