ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020192
PERCODE 6 หลัก620154
กระทรวง 10 หลัก1064620154
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856037958
อีเมล์แอดเดรสorawan927@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)klongsamran
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.32782121
Longitude
99.58965212
ระยะทาง

30 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง อุบลรัตน์ สาระมนต์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

  • -
user-avatar

นางสาว อัมพิกา สังเกตใจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

นาง อรวรรณ อุประวรรณา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

  • -
user-avatar

นางสาว วิชุดา อินภิโล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

  • -
user-avatar

นาย จักรินทร์ สมพระมิตร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน