ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020191
PERCODE 6 หลัก620153
กระทรวง 10 หลัก1064620153
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55659203
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ทุเลา
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaethulao
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.33806919
Longitude
99.5909588
ระยะทาง

28 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สมศักดิ์ ไชยลังการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

น.ส. อลิษา สายวงศโห้

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาง ราตรี โขนงนุช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง บัวจันทร์ สารกูล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง จุฬา สลีวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง มัสยา ติ๊บประสอน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาง วรรณภา เมืองเหมอะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

น.ส. นิภาพร ทองแน่น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน