ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020188
PERCODE 6 หลัก620150
กระทรวง 10 หลัก1064620150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-659202
อีเมล์แอดเดรสSupaporn66242@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ชื่อ (อังกฤษ)anubanthungsaliam school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.32122025
Longitude
99.56305024
ระยะทาง

32 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วิชาญ ลือเฟื่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นางสาว ปิยะธิดา วงษ์สวรรค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาง นิตยา ตาคำชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

นางสาว ณัฏฐวรนุช ชุมภูทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

นาง จันทิพย์ วงค์ถาติ๊บ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นางสาว ขวัญเรียม เจ็ดคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นางสาว กัญญาภรณ์ เพ็งปรางค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นางสาว เจนจิรา กันจินะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาง อัญชิษฐา เย็นสำราญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาง อัญชลี อุสาหะกานนท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาง สุวิมล ดงพะกิจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาง สุภาพร ประชุม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

นางสาว สุภาพร ชัยฤทธิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาย ศราวุธ โคตรจันทึก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

นาง ระเบียบ ทาริยะชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาง มณีกานต์ พานิช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน