ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020188
PERCODE 6 หลัก620150
กระทรวง 10 หลัก1064620150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-659202
อีเมล์แอดเดรสSupaporn66242@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ชื่อ (อังกฤษ)anubanthungsaliam school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.32122025
Longitude
99.56305024
ระยะทาง

32 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย ธีระวุฒิ ซาวเจริญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาย ปริญญา แก้วบังเกิด
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง อัญชิษฐา เย็นสำราญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง สุภาพร ประชุม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาย ศราวุธ โคตรจันทึก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
น.ส. สุภาพร ชัยฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาง นิตยา ตาคำชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
น.ส. ขวัญเรียม เจ็ดคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
น.ส. ณัฏฐวรนุช ชุมภูทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง อัญชลี อุสาหะกานนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาง ระเบียบ ทาริยะชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาง มณีกานต์ พานิช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
น.ส. เจนจิรา กันจินะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง นรรณธพร คู่ควร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาง ลำพา ภูผา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย นฤตย์ ทาริยะอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ปิยะธิดา วงษ์สวรรค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
น.ส. กัญญาภรณ์ เพ็งปรางค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน