ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านโซกม่วง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020187
PERCODE 6 หลัก620149
กระทรวง 10 หลัก1064620149
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55615390
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620149
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโซกม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Banchokmuang
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.2571552
Longitude
99.5835418
ระยะทาง

42 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ณรงค์ วันทา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

นาย สุนทร ทุ่งพรวน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. วาทินี อิ่มเอิบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

นาง สงกรานต์ มาลัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาย สุริญา แดงกองโค

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

นาย อภิชาติ ราชกิจมา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. เกศริน ลอยเลิศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. สุกัญญา ปาต๊ะวงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นาย อนุสรณ์ เสนานุช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. นันทนิตย์ อยู่เชื้อ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาย สุเมธ วงศ์ละคร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. มะยุรี เย็นสำราญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. ดวงกมล ทัดชั่ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. รำพัน กระบองแก้ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

น.ส. คนึงเนตร อยู่ยืน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน