ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดบ้านคลอง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020168
PERCODE 6 หลัก620354
กระทรวง 10 หลัก1064620354
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55606208
อีเมล์แอดเดรสphimchanok1@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านคลอง
ชื่อ (อังกฤษ)watbankhlong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลน้ำขุม
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.40548063
Longitude
99.98365692
ระยะทาง

26 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ผุสดี มณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
น.ส. จุฑามาศ สุขแสวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
น.ส. อภิวันท์ ขันแข็ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน