ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านน้ำขุม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020167
PERCODE 6 หลัก620352
กระทรวง 10 หลัก1064620352
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55606207
อีเมล์แอดเดรสpit99_ks@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำขุม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Namkhum School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลน้ำขุม
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.41544747
Longitude
99.99239775
ระยะทาง

26.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. เกศกนก พวงทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย วัชระ เรืองกัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. มาริษา พิมพ์ทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาง สิริพร ปาด้วง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. ชฎาพร งามโฉม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. วิลาวัณย์ อยู่สบาย

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน