ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านบึงสวย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020166
PERCODE 6 หลัก620357
กระทรวง 10 หลัก1064620357
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55019351
อีเมล์แอดเดรสTaskamont@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620357
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงสวย
ชื่อ (อังกฤษ)BANBUENGSUAI SCHOOL
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนครเดิฐ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.48408
Longitude
99.961175
ระยะทาง

29 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง สมปอง เอี่ยมต่อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง อนงค์รัตน์ ม่วงเอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง อภัสรีย์ แก้วกรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง สุดารัตน์ อิ่มเพ็ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน