ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020161
PERCODE 6 หลัก620349
กระทรวง 10 หลัก1064620349
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620349
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดศิริบูรณาราม
ชื่อ (อังกฤษ)WADSIRIBURANARAM
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3038992
Longitude
99.9492558
ระยะทาง

18.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง อุไรรัตน์ คำวัฒนา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย แสงดาว ขวัญนาค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง ทองหล่อ ขวัญนาค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาย พรชัย พรมณรงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน