ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020161
PERCODE 6 หลัก620349
กระทรวง 10 หลัก1064620349
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620349
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดศิริบูรณาราม
ชื่อ (อังกฤษ)WADSIRIBURANARAM
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3038992
Longitude
99.9492558
ระยะทาง

18.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง อุไรรัตน์ คำวัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

  • -
user-avatar

นาย แสงดาว ขวัญนาค

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

นาง ทองหล่อ ขวัญนาค

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

นาย พรชัย พรมณรงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน