ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020160
PERCODE 6 หลัก620347
กระทรวง 10 หลัก1064620347
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899574759
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620347
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศึกษาเกษตรศิลป์
ชื่อ (อังกฤษ)Suksakasetsin
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3118192
Longitude
99.978839
ระยะทาง

25 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ขวัญเรือน มูลทิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. กลิกา ชัยทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. อนุศรา เลามา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย อภิเกียรติ ชื่นสมบัติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง นิภา นันต๊ะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง วิชุดา อิ่มเพ็ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. ศิริวรรณ สุวรรณศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
น.ส. ปนัดดา อินจ่าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง ละเมียด วาลุกา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน