ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020160
PERCODE 6 หลัก620347
กระทรวง 10 หลัก1064620347
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899574759
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620347
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศึกษาเกษตรศิลป์
ชื่อ (อังกฤษ)Suksakasetsin
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3118192
Longitude
99.978839
ระยะทาง

25 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ขวัญเรือน มูลทิ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. กลิกา ชัยทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. อนุศรา เลามา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาย อภิเกียรติ ชื่นสมบัติ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง นิภา นันต๊ะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

นาง วิชุดา อิ่มเพ็ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. ศิริวรรณ สุวรรณศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. ปนัดดา อินจ่าย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง ละเมียด วาลุกา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน