ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดคุ้งยาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020139
PERCODE 6 หลัก620316
กระทรวง 10 หลัก1064620316
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคุ้งยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Watkungyang School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.36018836
Longitude
99.81494754
ระยะทาง

8 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วสันต์ ไชยกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

  • -
user-avatar

น.ส. สุนิศา เผยพร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

  • -
user-avatar

น.ส. ผกามาศ ชื่นชอบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

น.ส. ปรียาลัย นุตาลัย

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน