ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020138
PERCODE 6 หลัก620310
กระทรวง 10 หลัก1064620310
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55950117
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่ากุมเกาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Banpakumko
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.372358
Longitude
99.801319
ระยะทาง

10 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง อารยา ปานคง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
น.ส. ขนิษฐา อินต๊ะวิชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3060
น.ส. ชุติมา กล่อมกมล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง นิชาภัทร ฉ่ำเฉื่อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
น.ส. รุ่งนภา อารมณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
น.ส. ปวีณา มั่งเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง จำปา สอนสอาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาย วัชรินทร์ ระยับศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง สุภามาศ เอี่ยมละมัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
น.ส. ฤดี ชะนิดไทย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน