ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020138
PERCODE 6 หลัก620310
กระทรวง 10 หลัก1064620310
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55950117
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่ากุมเกาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Banpakumko
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.372358
Longitude
99.801319
ระยะทาง

10 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ฤดี ชะนิดไทย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

นาง อารยา ปานคง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

น.ส. ขนิษฐา อินต๊ะวิชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

 • -
user-avatar

น.ส. ชุติมา กล่อมกมล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาง นิชาภัทร ฉ่ำเฉื่อย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. รุ่งนภา อารมณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ปวีณา มั่งเรือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง จำปา สอนสอาด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นาย วัชรินทร์ ระยับศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาง สุภามาศ เอี่ยมละมัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน