ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020130
PERCODE 6 หลัก620304
กระทรวง 10 หลัก1064620304
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620304
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลในเมือง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.34240984
Longitude
99.86302909
ระยะทาง

5.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. วรรณภา เมธาธนนันทน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
น.ส. วรันท์อลิน ธงชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
น.ส. นวจิรา หอมหวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย ธีรวัฒน์ ทักษิณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ปัญจรี บัวกล้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3060
น.ส. ณัฐชยา กุลทนาวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาง ทัศนีย์ เอี่ยมแจง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
น.ส. จินต์ศุจี ประธานธีรกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาย นพฤทธิ์ ยิ้มนรินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
น.ส. สุพัตรา แก้วสุขเรือง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน