ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020126
PERCODE 6 หลัก620317
กระทรวง 10 หลัก1064620317
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55649019
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620317
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงไทยวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongthaiwitthaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.3084057
Longitude
99.7824988
ระยะทาง

6.2 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย นิรุจน์ อรุณวิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นางสาว ปรียา เขียวสีห์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นางสาว ธิติมา เต็งอินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นางสาว กนกวรรณ มาโหมด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาง อุ่นเรือน ขันแก้ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

นางสาว อรปรียา วิชาเงิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาย สุรชัย ประยูร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นางสาว ศิริวรรณ จันทร์เจริญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นางสาว ศลิษา โต๊ะถม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นางสาว ลัดดา สุวรรณโฉม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นาง รุจีรัตน์ อินสุนทร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาง รัชลิตา อุปถัมภ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นาย พงษ์เทพ อรรคสูรย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย พงษ์ศักดิ์ พรมสอน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นางสาว พราวฝัน นาวีพัฒนา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน