ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดกรงทอง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020116
PERCODE 6 หลัก620334
กระทรวง 10 หลัก1064620334
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์929872074
อีเมล์แอดเดรสKrongthong334@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620334
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดกรงทอง
ชื่อ (อังกฤษ)watkrongthong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.260442
Longitude
99.875651
ระยะทาง

8 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง นิสากร เด่นเฉลิมชัยกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

นางสาว กมลวรรณ สีนวล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นาย บุญส่ง เผ่าพงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

  • -
user-avatar

นาง ดาวเรือง เผ่าพงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน