ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020111
PERCODE 6 หลัก620256
กระทรวง 10 หลัก1064620256
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-683012
อีเมล์แอดเดรสsurachai04022503@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เทวัญอำนวยวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)tewanamneoywit
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสามเรือน
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.18761632
Longitude
99.90940133
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สิงข์ จีนพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาง สวงค์ ภูธร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาย ธวัช สามล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. เพ็ญศิริ ทะวัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาง รัตนาภรณ์ จุลเกตุ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

น.ส. สมรัก แย้มปั้น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

 • -
user-avatar

นาง รัชนี คำบุตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (วท.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาย เกรียงศักดิ์ เตือนสติ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. เสาวภา จันทร์สงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

น.ส. รัชฎาภรณ์ นิลนนท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. สุวิญชา สวัสดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาง วรรณา เสือจันทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

น.ส. มนทกานต์ เหลืองพวงทอง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

นาย สุพพัต ทองกรณ์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน