ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดเกาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020110
PERCODE 6 หลัก620282
กระทรวง 10 หลัก1064620282
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817865027
อีเมล์แอดเดรสwatkoh.schoo2564@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620282
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเกาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Watkoh
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัดเกาะ
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.2015958
Longitude
99.8517198
ระยะทาง

14 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย สุภชัย ใจหาร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
น.ส. รัชดาพร ด่วนเดิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. สุดารัตน์ มีเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. สุมาลี แซ่พ่าน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. ทัศวรรณ บูรณไทย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน