ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020081
PERCODE 6 หลัก620272
กระทรวง 10 หลัก1064620272
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620272
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Mitsompon
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1109128
Longitude
99.81759846
ระยะทาง

26.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง แสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

น.ส. สุกัญญา ถนอมนวล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. สุชานันท์ วรวัฒนานนท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. ฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

 • -
user-avatar

นาง เกศริน ภูทวี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

นาง ชนนิกานต์ มูลขำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นาย ถวัลย์ พรมพุก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง นงนุช รัตนแย้ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาย ธงชัย รัตนแย้ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

น.ส. ศรัณยา อยู่แย้ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาง ลำดวน เกิดศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน