ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020067
PERCODE 6 หลัก620216
กระทรวง 10 หลัก1064620216
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์087-1994714
อีเมล์แอดเดรสhadsieowittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หาดเสี้ยววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Hadseiowittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5158075
Longitude
99.7707843
ระยะทาง

30 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. พิสมัย เกิดผล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. นัฏฐิภา บุญสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาง อารีวรรณ ดากล่อม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
น.ส. นิลาวรรณ สายทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. จินตหรา คำภาพักตร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาย จิรศักดิ์ ทองเวียง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาย เสฏฐวุฒิ รอดอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
น.ส. กรรณิกา ทับครุธ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. ชุติมา เวฬุมาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง กมลลักษณ์ พันบาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาย เมธา พุ่มอ่ำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
น.ส. สิรีธร หมื่นหาญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน