ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนไชยะวิทยา

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020047
PERCODE 6 หลัก620210
กระทรวง 10 หลัก1064620210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55679196
อีเมล์แอดเดรสChaiya2474@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไชยะวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Chaiyawittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.39070744
Longitude
99.80163903
ระยะทาง

13 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง หทัยรัตน์ ชาญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาย ภูวนาถ แสงนาค

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นาง เมษา ศาสตร์นิยม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาง ปิยมาศ สงธนู

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาง สีแพร แสงเงิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาย พยุงศักดิ์ แสนคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาย นพดล ศิริจรรยา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย ไพศาล วงษ์ราช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ศ.บ.(ศิลป))


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาง กนกพร อินดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

น.ส. มณีรัตน์ ขอนทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. วัชรินทร์ รัตนนิลอมร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาง กำไร สนั่นเสียง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง พรพิไล ปันแดน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. สุกัลยา คงมา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

นาง อัมพวา อบเชย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

น.ส. เพ็ญศรี สีบัว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. ชมพูนุช เจริญพงษานนท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

 • -
user-avatar

น.ส. สุนิสา แดนสุวรรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

น.ส. ศศิวิมล วงค์คำเทพ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน