ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020008
PERCODE 6 หลัก620239
กระทรวง 10 หลัก1064620239
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055690052
อีเมล์แอดเดรสmtp_ac@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ท่าแพ
ชื่อ (อังกฤษ)banmaethapae
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5150175
Longitude
99.5527054
ระยะทาง

53 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย นันทวัฒน์ เข็มทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาย กิตติศักดิ์ พึ่งหวาน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาง พัชรินทร์ คำยวง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาย วรุฒ พวงพันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย ณัฐวุฒิ บัวเขียว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาย อนนท์ สระน้ำหวาน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. บุญญาภา จีนะวรรณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

น.ส. ลัดดา สุวรรณโฉม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. ทรรศมาศ ผันพักตร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. จิราพร เผยพร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. สุดารัตน์ อูปเสาร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาย เดชาพัฒน์ นุชเกิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. กาญจนา ธิชากรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

น.ส. อำไพ คำไวโย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาง อรีรัตน์ พระริต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาง สุภาณี มูลคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (วท.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. ฐาปนีย์ เนตรจันทร์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน